Skip to main content

Ochraně osobních údajů

Společnost COOL MIND s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 047 32 642 (dále jen „Společnost“) při výkonu své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“).

Zpracování osobních údajů v souvislosti s předmětem podnikání 

 1. Společnost jakožto správce zpracovává osobní údaje osob svých zákazníků nebo dalších osob v rozsahu sděleném zákazníkem a nezbytném pro účely uzavírání smluv.
 2. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka-fyzické osoby je plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným klientem.
 3. Příjemci osobních údajů mohou být dle povahy věci subdodavatelé služeb pro Společnost, např. dodavatelé účetních služeb, daňoví poradci, dodavatelé IT služeb, banky apod.
 4. Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností uchovávány po dobu nezbytnou pro uzavření Smlouvy a dále pro archivační dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 5. Subjekty údajů mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnosti údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v odstavci „práva subjektů údajů“.
 6. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí může způsobit nemožnost dodání zboží zákazníkovi.     

Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

 1. Společnost, se souhlasem zákazníka uděleném na www.superfoody.cz, dále zpracovává osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči zákazníkovi.
 2. Ze strany společnosti nedochází při zpracování k automatickému individuálnímu rozhodování.
 3. Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány v rozsahu e-mailové adresy, a to na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který je tento oprávněn kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného z příslušné e-mailové adresy na info@superfoody.cz
 4. Subjekty údajů mají právo požadovat od společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování včetně námitky proti zasílání obchodních sdělení. Další podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v odstavci „práva subjektů údajů“.
 5. Poskytování e-mailových adres subjektů údajů pro zasílání obchodních sdělení je zcela dobrovolné.

Zpracování osobních údajů partnerů a jejich kontaktních osob

 1. Společnost jakožto správce při své podnikatelské činnosti zpracovává mj. osobní údaje obchodních partnerů- podnikajících fyzických osob a dále osobní údaje kontaktních osob obchodních partnerů pro účely plnění smluv či spolupráce s nimi uzavřených a pro účely jednání o uzavření smlouvy či spolupráce, a to v rozsahu jméno a příjmení, titul(y), IČ, DIČ, sídlo, adresa, telefon e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, informace o proběhlých transakcích (u obchodních partnerů, resp. jméno a příjmení, titul(y), pracovní pozice, e-mailová adresa (u kontaktních osob obchodních partnerů).
 2. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů obchodních partnerů – fyzických podnikajících osob je nezbytnost pro plnění smluv s nimi uzavřených nebo pro provedení opatření před jejich uzavřením. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodních partnerů je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů Společnosti (tj. plnění smlouvy s obchodním partnerem).
 3. Společnost při naplňování účelu zpracování může předávat osobní údaje svých obchodních partnerů externím poskytovatelům (poskytovatel účetních služeb, správci počítačové sítě, poskytovateli IT služeb).
 4. Osobní údaje obchodních partnerů a jejich kontaktních osob jsou uchovávány po dobu smluvního vztahu ke Společnosti a dále po dobu trvání zákonných archivačních lhůt.
 5. Obchodní partneři a jejich kontaktní osoby mají právo požadovat od Společnosti přístup k jejich osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti k těmto právům jsou uvedeny níže v záložce „práva subjektů údajů“.
 6. Poskytování osobních údajů obchodních partnerů a jejich kontaktních osob zpracovávaných Společnosti je u obchodních Partnerů samotných či jejich statutárních zástupců požadavkem vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a ve zbývajících případech smluvním požadavkem Společnosti, přičemž v případě jejich neposkytnutí nebude moci být s obchodním partnerem uzavřena smlouva z důvodu nemožnosti její praktické realizace. Poskytnutí údajů o titulech je u obchodních partnerů i jejich kontaktních osob zcela dobrovolné a na uzavření případné spolupráce nemá vliv, je-li jiným způsobem ověřena případně požadovaná odbornost obchodního partnera/kontaktní osoby.
 7. Společnost získává osobní údaje kontaktních osob partnerů od těchto obchodních partnerů.

Práva subjektů údajů

Kterýkoliv subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává má následující práva:

 1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k nim přístup, jakož i k informacím uvedeným v čl. 15 odst. 1 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném, pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), jež jsou uvedeny v této směrnici;
 2. právo na opravu svých osobních údajů v případě jejich nesprávnosti či nepřesnosti;
 3. právo požadovat po Společnosti za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR výmaz svých osobních údajů a úplné ukončení jejich zpracování, zaniknou-li veškeré právní důvody pro jejich zpracování;
 4. právo na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR (zejm. pokud subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti jejich zpracování);
 5. právo vznést kdykoliv námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 6. právo na přenositelnost osobních údajů, tj právo na získání osobních údajů o něm zpracovávaných ze strany Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a jejich předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na jeho souhlasu nebo smlouvě s ním uzavřené a pokud se zpracování provádí automatizovaně;
 7. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li právním důvodem pro jejich zpracování, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním;
 8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
0
Můj košík